OTİSTİK ÇOCUKLARDA SAÇ KURŞUN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

 

OTİSTİK ÇOCUKLARDA SAÇ KURŞUN DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Özgür YORBIK*, Bengü DİLAVER*, Adnan CANSEVER**, Cemal AKAY***,
Ahmet SAYAL****, Teoman SÖHMEN***

KLİNİK PSİKİYATRİ 2003;6:213-216

ÖZET

Kurşun merkezi sinir sistemine toksik etkisi olan bir elementtir. Bazı araştırmalarda kurşunun otistik bireylerde kontrol grubuna göre yüksek düzeylerde olduğu bildirilmiştir. Bu araştırmanın amacı pikası olmayan otistik çocuklar ile sağlıklı çocukların saç kurşun düzeylerini araştırmaktır. Otuzbeş otistik çocukta ve 29 sağlıklı çocukta oksipital bölgeden alınan saç örneklerinde grafit fırınlı spektrofotometri yöntemi ile kurşun düzeyleri ölçüldü. Otistik çocukların saç kurşun düzeyi ile sağlıklı çocukların saç kurşun düzeyleri arasında istatistiksel olarak önemli bir farklılık bulunmadı (p>.05). Bu çalışma otistik bozukluğun yüksek kurşun düzeyleriyle ilişkili olmadığını desteklemektedir.

Anahtar Sözcükler: Otizm, kurşun, etiyoloji.

* Uz. Dr.,*** Prof. Dr., GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,** Uz. Dr.,**** Prof. Dr., Toksikoloji Bölümü, ANKARA

 

Çalışmanın Tam Metnini Okumak İçin Lütfen Aşağıdaki Uygulamaya Tıklayınız.

 

 

Yorumlar

Yorum Bırakın