ÜSTÜN ZEKA VE YETENEKLİLER İÇİN BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ VE ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMLARI

ÜSTÜN  ZEKA  VE  YETENEKLİLER  İÇİN  BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ  VE  ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ  EĞİTİM  PROGRAMLARI  HAZIRLANMASI

         Bireyselleştirilmiş Eğitim programları sadece öğrenme yetersizliği olan çocuklar için değil üstün zeka- yetenekli çocukların entegrasyon eğitimlerinde de hazırlanması gerekli olan program-

lardır. Bu özelliklere sahip çocukların normal programlarla gelişimini en üst düzeyde sağlamak

mümkün değildir.

         Aşağıda üstün yetenekli çocukların özellikleri açıklanmış ve bireysel program hazırlamada

kullanılan tüm kısa ve uzun dönemli program örnekleri verilmiştir.Bu örneklerden yararlanılarak

üstün zeka –yetenekli çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim programları hazırlanacaktır.

 

         Üstün Zeka ve Üstün Yetenekliler   

         Tanım: Zeka bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak  130  veya daha yukarı  olan-lara

‘üstün zekalı’  denir.

         Zeka- yaratıcılık, sanat,liderlik kapasitesi  veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre

yüksek düzeyde performans gösteren   ve  bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet ve faaliyetlere gereksinim duyan çocuklardır.

         Üstün ve özel yeteneklilik 4 temel insan özelliği arasındaki etkileşimden oluşur:

1-          Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi,

2-          Yüksek düzeyde görev sorumluluğu,

3-          Yüksek düzeyde yaratıcılık,

4-          Yüksek düzeyde motivasyondur.

 

Üstün veya Özel Yetenekli Çocukların Özellikleri

A)         Bedensel özellikleri:

1-          Grup olarak beden yapıları ve sağlık durumları bakımından yaşıtlarına oranla üstündürler.

2-          Doğumda normal çocuklardan daha ağırdırlar.

3-          Boy ve ağırlık bakımından normal çocuk grubunun üstündedirler.

4-          Erken yürür ve erken konuşurlar.

5-          Duyu organı bozuklukları, bedensel sakatlık, diş deformasyonu vb. normal çucuklara oranla daha az rastlanır.

B)         Zihinsel Özellikleri:

1-          Çabuk ve kolay öğrenirler.

2-          Kelime hazineleri geniştir. Kelimeleri yerinde  ve düzgün kullanabilirler.

3-          Zihinsel işlemleri zorlanmadan yapabilirler.

4-          Genelleme yapmada, olaylar  arasındaki  ilişkileri  görmede,  bilgilerin transferinde,  mantıki çağrışımlarda yaşıtlarına oranla ileridedirler.

5-          Dikkat süreleri uzundur.  Soyut fikirlere ilgileri fazladır.

6-          Sınıf düzeyinin 1-2 yıl üzerindeki kitapları okumakta ve işlemleri yapmakta zorluk çekmezler.

7-          Diğer çocukların farkında olmadığı bazı alanlarda bilgi sahibidirler.

8-          Duyduklarını ve okuduklarını uzun zaman belleklerinde tutar ve hatırlarlar.

9-          Çok soru sorarlar ve ilgi alanları geniştir.

10-      Pratik bilgileri fazladır.

11-      Çoğunlukla okula başlamadan okuma-yazma  öğrenirler.

12-      Dışa dönüktürler.

 

            Sosyal  Özellikleri :  

Arkadaşları arasında sevinirler.

1-          Kolayca arkadaşlık kurabilirler.Arkadaşlarını kendilerinden 2-3 yaş yukarıda olanlardan seçerler.

2-          Grup içinde lider olabilirler.Başkalarına tabi olmaktan hoşlanmazlar.

3-          Okula karşı isteklidirler.Ders dışı uğraşlara katılmaktan zevk alırlar.

4-          Ders uğraşılarının yanı sıra sosyal uğraşılar, sportif faaliyetler, şiir, hikaye alanlarında çalışmaktan hoşlanırlar.

5-          Yaratıcılıkları gelişmiştir.

6-          Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar.

 

 

Üstün Yetenekli Öğrenci Kimdir ?

Üstün yetenekli öğrenci, yaşıtlarına göre daha hızlı öğrenen, sınıf arkadaşlarının istediği veya ihtiyaç duyduğundan daha derin ve geniş ilgi alanlarına sahip, karmaşıklıktan (zorluktan)hoşlanan , soyut fikirleri anlayan, kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışmayı seven çocuklardır.

Bu tip çocuklar, başarılı oldukları alanda yüksek performans ve potansiyel kabiliyetlerini tek başına veya birleştirerek kendilerini gösterirler.

 

 

Üstün Veya Özel Yetenekli Çocukların Genel Özellikleri

1-          Girişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler.

2-          Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.

3-          Sürekli soru sorar, meraklıdırlar.

4-          Zihinsel ve fiziksel olarak büyük bir enerjiye sahiptirler.

5-          Ayrıntılara olağanüstü dikkat ederler.

6-          Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyarlar.

7-          Zengin sözcük hazinesine sahiptirler. Kelimeleri doğru telaffuz ederler, yerli yerinde kullanırlar ve akıcı bir konuşmaları vardır.

8-          Çabuk öğrenme, kavrama ve akılda tutma özellikleri vardır.

9-          Uzun süre dikkatlerini bir konu üzerinde yoğunlaştırabilirler.

10-      Karmaşık problemler çözmekten hoşlanırlar.

11-      İlgi alanları geniştir.

12-      Sorumluluk kuvvetlidir.  Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten çok hoşlanırlar.

13-      Gözlem güçleri vardır.

14-      Genelleme ve soyutlama yaparak bilgilerini başka alanlara aktarabilirler.

15-      Sebep- sonuç ilişkisine ilgi duyarlar.

16-      Yaratıcılık ve mucitlik özellikleri vardır.

17-      Azimli ve sabırlıdırlar.

18-      Kendilerine güvenleri tamdır.

19-      Espri özellikleri vardır.

20-      Duyarlıdırlar.Başkalarına karşı empati duyarlar.

21-      Güçlü bir konsantrasyona sahiptirler.

22-      Liderlik özellikleri vardır.

23-      Amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk alırlar.

24-      Orijinal ve eleştirel düşünceye sahiptirler.

25-      Başkaları ile kolayca işbirliği yaparlar.

26-      Alçak gönüllüdürler.Başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.

27-      Çalışkandırlar.Ancak bütün bu özellikler her çocukta bulunmaz..

 

 

 

Üstün veya Özel yetenekli Çocuklarda Yetenekler

 

A)         Müzik Alanındaki Yetenek Özellikleri :

 

1-          Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunurlar.

2-          Müzikle çok ilgilidirler.Plak, kaset dinler, nerede müzik etkinliği var ise ona katılmak ister.

3-          Müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir.

4-          Başkaları ile şarkı söyler iken onlara uymaktan hoşlanır.

5-          Yaşıtlarına duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanır.

6-          Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir.Onları çalmayı dener.

7-          Müzisyenler, şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar.

8-          Dinlediği müzik parçasını kısa zamanda anlamlı ve uygun biçimde öğrenir.

 

B)         Resim Alanındaki Yetenek Özellikleri :

 

1-Çeşitli konularda çizimler yapar.

2-Resimler planlar, resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun oranlar kullanır.

3-Resim çalışmalarını ciddiye alır ve resim çalışmaktan haz duyar.

4-Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yapar.

5-Resim yapma, çizme ve boyama için geniş zaman harcar.

6-Resmi kendi yaşıtlarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır.

7-Diğer insanların, sanat ve resim çalışmalarına ilgi duyarlar.

8-Diğerlerinin eleştirilerinden hoşlanır ve içlerinden yeni şeyler öğrenir.

9-Çamurdan, sabundan, plastikten vb. yumuşak gereçlerden üş boyutlu şeyler yapmaya özel ilgi gösterirler.

 

C)         Fen Alanındaki Özellikleri:

 

1-          Okur ve fen raporlarını yorumlayarak  bir bilgi zemini oluşturur.

2-          Fen Bilgisi konusunda otoriter olan kaynakları tarar.

3-          Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olur.

4-          Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yapar.

5-          Yerinde ve yeterli veri seçer.

6-          Verilerden geçerli çıkarımlar yapar ve tahminlerde bulunur.

7-          Problem çözmede kullanılan teknik ve süreçlerin altında yatan varsayımları tanır ve değerlendirir.

8-          Fikirleri hem niceliksel  hem de niteliksel ifade eder.

9-          Fen Bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygular.

10-      Bilinen gerçek ve kavramlardan yeni ilişki ve fikirler oluşturur.

11-      Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.

12-      Problemlere yönelik duyarlılığa yeni fikirler geliştirme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.

13-      Devamlı meraklıdır.

14-      Tutarsızlıkların tespitinde tetiktir.

15-      Yüksek düzeyde mekanik düşünmeye sahiptir.

16-      Uzay ilişkilerine ilgi duyar.

17-      Planlama ve iletişim yeteneğine sahiptir.

18-      Öğrenme ve bilgiye sürekli açlık duyar.

19-      Çabuk öğrenir,kavrar ve aklında saklar.

20-      Genelleme ve soyutlama yaparak elindeki bilgiyi diğer alanlara aktarabilir.

21-      Kararlı ve sabırlıdır.

22-      Yaratıcıdır.

23-      Düşünceleri ve nesneleri sistematik biçimde bir araya getirebilir.

24-      Sorgulamalarında ‘ne’,’nasıl’,’neden’ sorularının ötesine ulaşmaya çalışır.

25-      Kendine güvenir. Kendi başına bir iş üstlenir.

26-      Yaşıtlarına göre alışılmışın dışında nitelikli ürün ortaya koyar.

27-      Birbirini takip eden konular ve olaylar dizisi karşısında bir sonraki adımı takip edebilir.

28-      Bir alanda öğrendiği konu ile başka bir alanda öğrendiği konu arasında mantıklı ilişkiler kurabilir.

29-      Olaylar arasındaki bağlantıları, neden-sonuç ilişkilerini ve benzerleri yaşantılarında daha çabuk ayırt edebilir.

30-      Öğrendiklerini yeni ve farklı alanlarda kullanabilir.

31-      Çeşitli konularda mantıklı eleştiri getirebilir.

32-      Bir kez öğrendiğini kolay kolay unutmaz.

33-       Kimsenin aklına gelmeyecek sorular sorar.

34-      Bir cümlede yada sözde doğrudan bildirilmeyen kastedilen anlamları bulup çıkarabilir.

35-      Sorun çözümünde karmaşık yöntemler kullanabilir.

36-      Yetişkin denetimi olmaksızın bir proje, deney üzerinde çalışabilir.

37-      Arkadaşlarını etkinliklerini örgütleyip planlayabilir.

38-      Yeni deneyler yapmaya isteklidir.

 

 

D)        Matematik Alanındaki Özellikleri:

 

1-          Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.

2-          Zihinsel çevikliğe sahiptir.

3-          Orijinal yorumlar yapar. Fikirlerin iletilmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptir.

4-          Göze çarpan genelleme yeteneği vardır.

5-          Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişim tercih eder.

6-          Aynı problem çözümüne yönelik değişik yöntemleri kullanır.

7-          Olağan dışı matematiksel işlemler yapar.

8-          Gayret gerektiren olağan dışı problemler sorar.

9-          Uygulaya, analize, senteze, ve değerlendirmeye odaklanır.

10-      Problemi kısa sürede çözer.

11-      Matematiği başka kategorilere entegre edebilir.

12-      İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurar.

13-      Yanlışı ve doğruyu seçme güçleri fazladır.

14-      Yaşıtlarının çözemediği zor problemleri çözebilir.

 

 

E)         Sosyal Alandaki Yetenek Özellikleri:

 

1-          Yaşına göre kavramsal olarak ilerlemiştir.

2-          İleri düzeyde teknik bilgi birikimine yada çok özel bilgilere sahiptir.

3-          Güç veya karmaşık işlerden hoşlanır.

4-          Bağımsız projeler için yüksek standartlar belirler.

5-          Sınıf arkadaşları tarafından grup stratejicisi yada organizatörü olarak görülür.

6-          Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir ve bilgilerin kaynağı olarak görülür.

7-          İnsan ilişkilerinde mizahı görür ve kendi kendine gülebilir.

8-          Yaratıcı öyküler anlatır yada yazar.

9-          Geniş bir alana yayılan ve/veya oldukça kapsamlı ilgileri olur.

10-      Diğer insanların göremediği ilişkileri görebilir.

11-      Bilgiyi kolayca ve süratle kazanır.

12-      İlerlemiş, yoğunlaşmış ve geniş konulara eğilen bir okuyucudur.

13-      İnsanlara ve sosyal etkileşimin sonuçlarına karşı duyarlı, samimi, ilgilidir. Başkalarının fikir ve ahlaki değerlerini taktir eder.

14-      Özellikle insan davranışlarının değerlendirilmesi açısından eleştirel yargı kapasitesi vardır.

15-      Hayal gücü, zaman ve mekan bakımından farklılık gösteren sosyal durumlara kendini yönlendirme durumu vardır.

16-      Zaman duygusu ve birbirini izleyen olayların başka olaylarla ilişkisini görme yeteneği vardır.

17-      Sosyal problemlerde araştırma, uygulama, bir problemin sınırlarını algılama, anlamlı sonuçlara varma  ve yazılı veya sözel sunular için sonuçları etkin biçimde düzenleme yeteneği vardır.

 

 

Üstün Zekalı çocukların Eğitim ve Öğretimleri ile İlgili Genel İlkeler

 

1-          Üstün zekalı çocuklar normal zekaya sahip çocuklardan daha süratli öğrendiklerinden, derslerde gereksiz tekrarlardan kaçınılmalıdır.

2-          Muhakeme yetenekleri normal çocuklardan daha üstündür. Fikirler arasıdaki ilişkileri kolaylıkla görüp kavradıklarından sınıfta bu yeteneklerinin gelişmesi için fırsat verilmelidir.

3-          Geniş bir kelime hazinesine sahiptirler.  Bunları kolaylıkla kullandıklarından sınıf içi çalışmalarında bu özelliğin göz önünde tutulması gerekir.

4-          Kendilerine özgü ilgileri olduğundan  grupta olduğu kadar bireysel çalışmalara  da önem verilmelidir.

5-          Bir konu hakkında bilgi edinmek için çok şey sorarlar. Çok kitap karıştırırlar. Bunlar için proje çalışmalarına yer verilmelidir.

6-          Ders uğraşılarında kuru ve kitaba bağlı bilgilerden çok, geniş gözlem, deney ve araştırmalara yer verilmelidir.

7-          Kendi günlük başarıları onları doyurmadığından okul içi ve okul dışı çeşitli uyumsuzluklar doğabilir. Çocuğu doyurmak, tatmin etmek için ders içi ve ders dışı özel uğraşılara yer verilmelidir.

8-          Öğrenme yetenekleri normallere göre daha üstün olduğundan müfredat programındaki konular genişliğine ve derinliğine zenginleştirilmelidir.

9-          Üstün zekalı öğrenciler yaratıcı özelliklere sahiptirler. Yaratıcılığın geliştirilmesi için aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır:.

 

a)                                    Bir problem çözümünde o problemin çözüm yolları ile ilgili çocuklar tarafından ortaya atılan fikirler üzerinde kritik yapılmalıdır.

b)                                    İleri sürdükleri fikirler hoş karşılanmalıdır.

c)                                    Problemlere karşı öğrencilerin duyguları etkili hale getirilmelidir. Örneğin: Eğer dünyadaki tüm insanlar üç parmaklı olsalar ne olurdu?

d)                                    Fikir akıcılığı teşvik edilmelidir.

e)                                    Fikirleri teşvik edilmelidir.

f)                                     Problemlerin değişik yollarla çözümüne fırsat verilmeli ve zemin hazırlanmalıdır.

 

 

Üstün Zekalı Çocukların Sınıf İçi ve Sınıf Dışı Çalışmalarında Yaratıcılığı Engelleyen Uğraşılardan Bazıları

 

1)                   Belirli bir uğraşın  belirli bir zaman limitleri içerisinde  bitirilmesinin zorunluluğunun belirtilmesi.

2)                   Ödevlerin üst üste yığılması.

3)                   Yanlışlarından dolayı öğrencilerin azarlanması.

4)                   Gözlem araştırma ve deneylerin gereksizliğine inanılması, bu çalışmaların sınıf uğraşlarında önemle ele alınmaması.

5)                   Öğrencilerin bir şeyi olduğu gibi kopyaya teşvik edilmesi.

6)                   Yapılan işte ve ödevlerde gereğinden fazla şekilcilik ve özenti üzerinde durulması.

7)                   Akademik konular için Resim iş, Beden eğitimi ve Müzik gibi derslerin feda edilmesi.

Bu günkü ilköğretim ve diğer okullarda uygulanan müfredat programları hazırlanırken normal çocukların öğrenme kapasitesi göz önünde tutulduğu için, üstün zekalı çocuklara cevap verememektedir.Programın kapsadığı alanlar ve konular üstün zekalı çocuklara hafif gelmektedir.Bu nedenle:

A)                  Üstün zekalı çocuklar konuları yaşıtlarına göre daha çabuk öğrendiklerinden, diğer zamanlarda çeşitli problemler yaratırlar.

B)                  Normal çocuklar için yapılan sınıf içi tekrarlar bu tip çocukları doyurmaz.Onlar için can sıkıcı bir hal alır.

C)                  Üstün zekalı çocuklar az bir gayretle sınıf seviyesinin üzerinde bir başarı gösterdiklerinde kendi kapasiteleri oranında çalışma zorunluluğu duymaz, çaba göstermez ve tembel ( atıl ) kalırlatr.

 

 

Üstün Zeka ve Yetenekli Çocukların Eğitimlerinde Alınacak Önlemler :

 

1)                   Erken Başlama ve Hızlı İlerleme : Çocuğun üstün yeteneği ve hızlı gelişmesi dikkate alınarak onun yaşıtlarından önce eğitime alınmasına ve sınıflarını daha erken geçmesine dayalı bir uygulamadır. Hızlandırma ilkokuldan üniversiteye kadar her düzeydeki uygulamayı kapsayabilmektedir.Bu tür uygulamanın en büyük sakıncası çocuk akademik yönden sınıf ya da okuluna ayak uydurabilse de, sosyal ve duygusal yönden uyum güçlükleri ile karşılaşabilir.

2)                   Zenginleştirme : Üstün zekalı öğrenciler kendi yaşıtları arasında ve normal sınıflarında tutularak, çalışmalarını normale göre daha zengin hale getirme yolu ile alınan önlemler denilmektedir.Zenginleştirme iki şekilde olabilir ;üstün zekalı öğrenciler için ders programını 1-2 ders daha eklenebilir veya ders ve etkinlik sayısı aynı kalarak üstün zekalı öğrenci normallerin işlediği konuda daha derinliğine çalışma yapabilir.

3)                   Özel Sınıflar : Üstün zekalı oldukları tarama ve incelemelerle ortaya çıkarılan ve kanıtlanan öğrencilerin bir araya getirildikleri sınıflara özel sınıflar denir.

 

 

Üstün Zeka ve Yetenekli Çocukların Eğitim Programları  

 

Bu hedef grubunun  eğitim programlarının amacı, değişik yetenek alanlarında potansiyele sahip olan bu bireylerin yeteneklerine optimum düzeyde işlerlik kazandırarak bireylerin bu potansiyellerinin kendileri içinde yaşadıkları toplumları ve genelde insanlığın hizmetine sunmak olmalıdır.

Üstün yeteneklilerin eğitimi, genel özellikleri itibarıyla nitelikli normal eğitimden çok farklı değildir. Ancak öğrencilerin çabuk ve kolay öğrenmeleri, ilgi ve meraklarının çeşitliliği, özel yeteneklerinin çok sınırlı olmayışı nedeniyle bir konunun derinliklerine inebilme açısından daha özenle hazırlanmış ve olabildiğince bireyselleştirilmiş öğretim programlarını özel eğitim için daha uygun kılmaktadır.

Ancak üstün zekalı çocukların her alanda çok üstün performans göstermeleri beklenmemelidir.

Bu çocuklara uygulanacak program anlayışı her öğrencinin kendi potansiyeli doğrultusunda ulaşabileceği her yöne ve düzeye kendi hızıyla ilerlemesine fırsat verecek Birey-selleştirilmiş öğretim anlayışıdır.

Farklılaştırılmış programların geliştirilmesinde öğrenme yaşantıları düzenlenirken kapsam, sıra, düzen, zamanlama ve derinlik boyutları bireylere göre esnek bir biçimde ele alınmalıdır. Aynı zamanda her bireyin kazanması gereken temel bilgilerin gözden kaçmamasına da dikkat edilmelidir. Üstün zekalı ve yetenekli bir çocuğun kapasitesi sınıftaki diğer öğrencilerden üstün olduğundan yetenekleri doğrultusunda eğitilmesi gerekir.

 

                                

 

                                             ÖZELLİKLER

 

PARLAK ÇOCUK                                            ÜSTÜN ÇOCUK

 

Yanıtları bilirler                                                    Sorular sorar

İlgilidirler                                                              Aşırı meraklıdırlar

Dikkatini yoğunlaştırır                                          Zihinsel ve fiziksel olarak katılım gösterir

İyi fikirleri vardır                                                  Çılgın saçma gelen düşüncelere sahiptir

Çok çalışır                                                             Etrafta dolanıp çalışmaz gibi görünürken

                                                                              sınavlarda başarılıdır

Soruları yanıtlar                                                    Ayrıntıları dikkate alarak tartışır,

                                                                              zenginleştirir

Üst grubu oluşturur                                               Grubun ötesindedir

İlgiyle dinler                                                         Kuvvetli duygu ve düşünceler sergiler

Kolaylıkla öğrenir                                                Zaten biliyordur

Tam olarak öğrenmesi için  5-6  tekrar                1-2  tekrar gereklidir

gerektirir

 Düşünceleri anlar                                                Soyutlamalar yapar

Yaşıtlarından hoşlanır                                         Yetişkinleri tercih eder

Anlamı yakalar                                                    Varsayımlar ortaya atar

Ödevlerini tamamlar                                           Yeni proje atılımlarında bulunur

Alıcıdır                                                                Ateşlidir

Doğru olarak kopya eder                                    Yeni bir desen yaratır

Okulu sever                                                         Öğrenmeyi sever

Bilgileri emer                                                      Bilgilerle oynar

Teknikçidir                                                          İcatçıdır

İyi ezberler                                                          İyi tahmincidir

Doğru ve adil bir sonuçtan hoşlanır                    Karmaşıklığa açlık duyar

Uyanık ve dikkatlidir                                          Keskin gözlemcidir

Öğrendiği kadarıyla tatmin olur                         Çok fazla öz eleştiri yapar.

 

 

 

Üstün Zeka ve Yetenekli Öğrenciler İçin Örnek Formlarla Bireyselleştirilmiş Programlar Oluşturma

 

Aşağıda üstün zeka – yetenekli öğrenciler için hazırlanacak bireyselleştirilmiş programlar örnek formlarla verilmiştir. Buradaki tüm kısa ve uzun dönemli programların hazırlanışında temel hareket bireyin performans düzeyidir.Program; daha üst düzeyde amaçlar ve hedefler konularak zenginleştirilecektir.

 

a)                                       Bireysel Eğitim Programı: Tüm Hizmet Programı

 

Çocuğun adı   :                                                                      Varolan performans düzeyi özeti:

Okulu             :

Programa başlama tarihi:

Öncelikli uzun dönemli hedefler:

Kısa dönemli     Eğitimsel                Sorumlu              Geçirilen          Başlama ve            Beklenen

amaçlar              ve/veya                   kişi(ler)               zaman             bitiş tarihi               zaman

                          destek servisler

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Normal sınıfta geçirilen zaman:                                    Katılan ekip üyeleri:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tavsiye edilen yerleştirme:                                           Toplantı tarihi:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Özel süreçler,teknikler,materyaller(öğrenme sitilindeki bilgiye göre),ekibin önerileri

_________________________________________________________________________________Her yıllık hedef ifadesi için objektif değerlendirme ölçütü

_________________________________________________________________________________  

                  

 

Amaçlardan kimin sorumlu olacağı

 

Amaçlar çoğunlukla açıkça belirlenmiştir ancak kimi zaman bu amaçlardan kimin sorumlu olacağı belirsizdir.Özel eğitim öğretmeni diğer öğretmeni;diğer öğretmen de özel eğitim öğretmenini sorumlu tutabilir.Buna göre  BEP  üzerinde destek özel eğitim hizmeti verenler ve hedefledikleri kısa-uzun dönemli amaçlar belirtilmelidir.

 

 

Tüm Hizmet Planı ve Bireysel Öğretim/Uygulama Planı

 

Tüm hizmet planı Eğitsel tanılama ve değerlendirme ekibi / Sınıf Öğretmeni tarafından geliştirilir.Bireysel uygulama/ eğitim planı ise programın uygulanmasından sorumlu olan kişi yada kişilerce geliştirilir.Bireysel öğretim planı tüm hizmet planında ter alan hedeflerin daha spesifik uzun ve kısa dönemli hedeflere dönüştürülmesi yolu ile oluşturulur.Üstün zeka ve yeteneklilerin programlarında amaç; çocuğa sınıf genel seviyesinin üstünde zenginleştirilmiş bir programla ulaşmak ve çocuğun tüm kapasitesini kullanmasını sağlamak ve gelişimini devam ettirmektir.

 

 

b)                                       Kısa Dönemli Program : Bireysel Uygulama Planı

 

( Tüm hizmet planındaki her bir kısa dönemli hedef ifadesi için bunu doldurunuz ) .

 

Çocuğun adı :                                                           Kısa dönemli amaç ifadesi :

Okulu           :

Programa başlama tarihi :

Tahmin edilen bitiş tarih :

Formu dolduran kişi(ler) :

Davranışsal  Amaçların    Strateji        Materyaller       Başlama       Bitiş             Açıklamalar

amaçlar        beceri           ve/veya        ve/veya             tarihi            tarihi

                     analizi          teknikler      kaynaklar

                                          Konu           Konu

                                          Zenginleş.   Zenginleştirme

                                          teknikleri     kaynakları 

 

 

 

 

 

 

 

c)                                       Uzun Dönemli Program: Bireysel Uygulama Planı

 

(Tüm hizmet planındaki her bir uzun dönemli hedef ifadesi için bunu doldurunuz).

 

Çocuğun adı      :                                                                Uzun dönemli hedef listesi:

Okulu                :

Programa başlama tarihi :

Tahmin edilen bitiş tarihi:

Formu dolduran kişi(ler) :

 ___________________________________________________________________________

Davranışsal    Amaçların         Strateji          Materyaller         Başlama    Bitiş      Amaçlar

amaçlar          beceri                ve/veya          ve/veya               tarihi         tarihi

                       analizi               teknikler        kaynaklar

                                                 Konu             Konu

                                                 zenginleşt.    zenginleştirme

                                                 teknikleri      kaynakları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yorumlar

 • bahar

  merhaba ben de 5.sınıf ingilizce zep planı isteyebilir miyim

 • SELMA DOĞRU

  MERHABA 5.SINIF ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİM İÇİN MATEMATİK DERSİ PLAN VE ETKİNLİKLERE İHTİYACIM VAR.YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?İYİ ÇALIŞMALAR

 • Pdrci

  5. Sınıf üstün zekalı öğrencim var. Yeni tespit edildi ve öncelik aşamalarına göre zep plan örneğinde yardımcı olursanız sevinirim. İyi çalışmalar

 • ahmet

  iyi günler,6.sınıf zep öğrencileri için plsn ve daha önemlisi etkinlik örnekleri mevcut mu elinizde. mail olarak gönderebilirseniz memnun olurum.

 • Gamzee

  Merhaba. 4.sınıf üstün yetenekli öğrencim için Türkçe ve matematik bep planına ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz?

 • meryemce

  merhaba 7.sınıf görsel sanatlar dersinde üstün yetenekli öğrencim var.Görsel sanatlar 7.sınıf ZEP planına ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.

 • ŞEYMA

  5. sınıf ve 7.sınıf zep planları ve etkinlikleri bulamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 • ŞEYMA

  5. sınıf ve 7.sınıf zep planları ve etkinlikleri bulamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 • Lale

  Merheba,7.sınıf üstün yetenekli bir öğrencim var Görsel sanatlar dersi ZEP planına ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim

 • nagehan

  merhabalar 5. sınıf ustun zekalı ögrencim için matematik dersi zep planına ihtiyacım yardımcı olursanız cok sevinirim iyi caiışmalar...

 • mr.black

  9.sınıf öğrencim için ingilizce dersi zep planına ihtiyacım var.Nasıl hazırlayabileceğim hususunda yardımcı olursanız mutlu olurum.Teşekkürler.

 • İLKNUR

  Merhaba hocam. 6. Sınıf üstün yetenekli 4 öğrencim var. Matematik dersi zep planına ihtiyacım var yardımcı olur musunuz? İlk defa üstün yetenekli öğrencilerim oldu. Plan ve etkinlik örneklerinde yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.

 • Esra KESTEL

  merhaba hocam. 8. sınıf fen bilimleri dersi için üstün zekalı öğrencim ile destek eğitim odasında çalışacağız. ZEP planına ihtiyacın var. Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 • Hatice

  Merhabalar 4. sınıf iki öğrencim için matematik ve türkçe derslerinden ZEP planı hazırlamam gerekiyor. örnek zep planı , dökümanlar varsa paylaşır ve yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar

 • Cennet Hoca

  Merhaba! 5. ve 6. sınıf üstün zekalı öğrencilerim için Türkçe dersi yıllık plana ihtiyacım var. Yardımcı olabilirseniz çok sevinirim. Teşekkür ederim.

 • derya özbayrak

  Merhaba ; 9.sınıf a yeni başlayan üstün yetenekli öğrencim için rehberlik olarak bep planına ihtiyacım var. yardımcı olabilir misiniz ?

 • Zafer

  Merhaba 6. sınıf ingilizce dersi için zep planı varsa paylaşabilir misiniz? Şimdiden çok teşekkür ederim.

 • Zafer

  İyi akşamlar .6. sınıf ingilizce zep planı varsa paylaşabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.

 • İlknur G.

  5 ve 7. sınıf ingilizce ZEP planlarına ihtiyacım var. Hiçbir yerde örneğini de bulamıyorum. Rica etsem elinizde bunlarla ilgili döküman varsa gönderir misiniz??

 • Sabriye Özer

  Hocam merhaba elinizde 8.sinif fen bilimleri dersi için zep plani varsa paylaşabilir mısınız?

 • derya

  5. sınıf fen bilimleri dersi için zep planı örneği ve doküman örneklerine ihtiyacım var. yardımcı olursanız çok mutlu olurum. şimdiden teşekkürler

 • Burçin Erdem

  Üstün zekalı 4. sınıf öğrencim için yıllık plan gönderebilir misiniz? Teşekkür ediyorum.

 • bdsdfn

  Merhaba. Ben İngilizce öğretmeniyim. Ortaokulda çalışıyorum. 8.sınıfa giden 1 tane üstün yetenekli öğrencim var. Okulumuz ZEP istedi ancak nasıl hazırlayacağımı bilmiyorum. Sizden İngilizce zep planı rica ediyorum. Teşekkür ederim.

 • perşembe vakfı

  Merhabalar 7.sınıf fen bilimleri dersi için zep planına ihtiyacım var .Yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkür ederim

 • vedat çelik

  İyi çalışmalar. 2. sınıfta üstün yetenekli öğrencim var zep planı gerekiyor. Türkçe, Matematik ve Zeka Oyunları ile ilgili plan yapmamı istedi okul idaresi yardımlarınızı bekliyorum

 • Pınar Kılıç Davarcı

  Merhaba, 2 tane bilsem öğrencim için 6. Ve 8.sinif matematik planlarına ihtiyacım var, gönderirseniz sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim.

 • SEMİHA DANKAZ

  Merhaba 8. ve 7. Sınıf İngilizce dersi için ZEP planı yollayabilir misiniz? İyi çalışmalar

 • aysedora

  8. sınıf ıngilizce zep gönderebilir misiniz? Konuya çok yabancıyım

 • Kemal Yeşilova

  Merhaba,İngilizce 6.sınıf özel yetenekli öğrenci için zep planınız var ise bana iletirseniz çok sevinirim.

 • Aydın SUVAKCI

  Iyi akşamlar 8.sinif da ustun zekalı öğrencim var onun için inkılap tarihi zep planı elinizde varsa gönderebilir misiniz

 • sosyalci

  iyi günler 8.sınıf inkılap tarihi üstün zekalı öğrencim için elinizde ZEP varsa gönderebilir misiniz rica etsem.

 • Gamze Özen

  5.sınıf İngilizce dersi zep planı örneğiniz varsa gönderir misiniz?şimdiden teşekkür ederim

 • Gamze Özen

  Merhaba, 5.sınıf İngilizce dersi zep planı örneği varsa gönderebilir misiniz? Şimdiden teşekkür ederim

 • Muhammet

  Merhabalar benimde 6. Sınıf matematik zep planına ihtiyacım var, gönderirseniz çok sevinirim.

 • Limon

  5.sinif din kültürü zep planına ihtiyacım var, yardımcı olursanız sevinirim

 • Bilgen Mesci

  Merhaba Fatih bey, 11.sınıf üstün yetenekli öğrenci için matematik dersine ait zep e ihtiyacım var. Yardımcı olabilir misiniz?

 • fidan tan

  merhabalar ben 4. sınıf öğretmeniyim. Özel yetenekli tanısı almış öğrencim var. Zenginleştirilmiş Eğitim Planı ve etkinlikler paylaşırsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar

 • filiz

  9. sınıf Tarih Dersi için Özel Yetenekli bir öğrenci için BEP planına ihtiyacım var. Gönderirseniz sevinirim.

 • ingilizceci

  5. sınıftaki üç tane üstün yetenekli öğrencim için ingilizce zep e ihtiyacım var rica etsem bununla ilgili plan, dokuman gönderebilir misiniz? Şimdiden teşekkürler.

 • Sudenaz

  Merhaba... Hocam 6. sınıf üstün zekalı öğrencim için zeka oyunları zep planına ihtiyacım var .Elinizde varsa göndermeniz mümkün mü acaba?

 • Fenci

  Merhaba benimde fen Bilimleri dersi için üstün yetenekli bir öğrenciye zenginleştirilmiş öğretim planı hazırlamam gerekiyor zöp dökümanına ihtiyacım var, yardımcı olabilirseniz çok sevinirim.

 • BURCU

  8 sinif inkilap tarihi dersi icin zep planina ihtiyacim var uzun ve kisa donemli amaclarin oldugu. Simdiden tesekkur eder iyi calismalar dilerim.

 • sayli

  anasınıfı yada ilkokul için üstün yetenekli öğrencim var. örnek bep vb. dokümanlara ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.

 • güneş

  okul öncesi üstün yetenekli öğrencim var. örnek bep vb. dokümanlara ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.

 • hüseyin

  İYİ GÜNLER. 6.SINIFTA OKUYAN 1 TANE RAM DAN RAPORLU ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİM VAR. ÖĞRENCİ İÇİN HAZIRLAMAM GEREKEN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ZEP PLANI VE DÖKÜMANA İHTİYACIM VAR. YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ? SELAMLAR

 • 5464

  6 SINIF SOSYAL BİLGİLER ÖRNEK ZEP VARSA ALABİLİRMİYİZ

 • Sevcan

  8. Sınıf İngilizce dersi için ZEP planı yollayabilir misiniz? İyi çalışmalar

 • Gülhan YILMAZ

  4. sınıfta matematikte özel yetenekli öğrencim tanılandı. Aynı zamanda kızımda genel olarak tüm branşlara yönelik bu tanıyı aldı, 5. sınıfa gidiyor. Bep, etkinlik örnekleri, döküman vs gönderebilir misiniz?

 • Hande Koca

  Merhaba 5.sınıf üstün yetenekli öğrenciye destek eğitim odasında fen dersi vereceğim zenginleştirilmiş eğitim planına ihtiyacm var yardımcı olabilir misiniz? Teşkkürler

 • Demet

  5 ve 6.sınıf üstün yetenekli öğrencim var bunun için fen bilimleri ile ilgili dökümanlarıve planlari gönderebilirmisiniz

 • ortaokul rehberlik

  Ortaokul kademesi özel yetenekli tanısı almış öğrencim için ZEP'e ihtiyacım var. Elinizde örnek varsa iletebilir misiniz ?

 • ilknur Polat

  İyi çalışmalar üstün 1. sınıfta üstün yetenekli öğrencilerimiz var zeb ve yıllık çalışma planı ile dökümana ihtiyacımız var yardımcı olursanız memnun oluruz

 • hilda

  Merhaba, 8.sinifta olan üstün yetenekli bir ogrencim için ingilizce zep planina ihtiyacim var yardimci olursaniz çok memnun olurum. Iyi gunler.

 • SÜLEYMAN DURGUT

  2. sınıf üstün yetenekli bir öğrencim var örnek bep planları ve dökümanlara ihtiyacım var gönderirseniz çok memnun olurum. İyi çalışmalar

 • SÜLEYMAN DURGUT

  2. sınıfta üstün yetenekli öğrencim var. örnek bep planı vb. dokümanlara ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.

 • didem öğretmen

  ortaokul zep planı örnekleri var mı elinizde ? Varsa göndermenizi rica ediyorum.

 • rehber öğretmen

  ortaokul zep planına ihtiyacım var

 • zeynep

  2. sınıf özel yetenekli öğrencim var zenginleştirilmiş program yapıcam ama örnek bir programınız varsa gönderirseniz çok sevinirim

 • ESRA TOKGÖZ

  iyi çalışmalar destek eğitim odası öğretmeniyim ve ilk defa üstün yetenekli öğrenciyle çalışacağım 4.sınıf bep örneğine ihtiyacım var.yardımcı olabilirseniz sevinirim.

 • Müge

  8. sınıf üstün yetenekli bir öğrencim var. Destek eğitim olarak matematik dersi veriyorum. bununla ilgili plan ve dökümanlara nasıl ulaşabilirim. İyi çalışmalar.

 • fatıma

  merhaba 3.sınıf ingilizce üstün yetenekli öğrencilerim için BEP e dair örnek dokümanlara ihtiyacım var. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar...

 • FATIMA

  3. sınıf ingilizce üstün yetenekli öğrencilerim için BEP e dair örnek dokümanlara ihtiyacım var. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar...

 • ayşe 61

  Ben döküman istedim ama henüz gönderilmedi.

 • AYŞE

  Ben istemiştim ama gönderilen birşey yok...

 • başak33

  ilkokul 1. sınıf üstün yetenekli bir öğrencim var ve destek eğitim odası açtık bu hafta. plan gönderirseniz sevinirim

 • Denbar

  5. Sınıfa giden matematik alanında üstün yetenekli bir öğrencim var,zenginleştirilmiş/farkllaştırılmış müfredata ihtiyacım var,destek eğitim odası açılacak ve orada MEB müfredatını detaylandırarak mı işleyeceğim hiç bir bilgim yok. Teşekkürler.

 • aa

  merhabalar, 4.sınıf üstün yetenekli öğrenci için bep planına ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim.

 • Çorum-2009

  Üstün yetenekli öğrenciler için ilkokul 3. Sınıf bilim deney etkinliği öneriniz varmı

 • Çorum-2009

  İlkokul 3. Sınıf üstün yetenekli çocuk için fizik deney etkinliği ve farklı zeka doyurucu etkinlik örneğine ihtiyacımız var

 • Özlem KAYHAN

  4. sınıfta Özel Yetenekli bir öğrencim var. Şimdiye kadar kaynaştırma eğitimi alan çocuklara plan yaptım . Ancak ZEP hazırlamadım . Örnek ZEP ve bu tarz çocuklara kullanabileceğim dökümanlara ihtiyacım var. Bu konuda yardımcı olursanız öğrencim adına çok mutlu olucam. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 • demirel

  ıyı aksamlar.3.sınıf bir öğrencim için zep planına ihtiyacım var.Yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler..

 • demirel

  Değerli hocam, 3.sınıf üstün zekalı bir öğrenciye destek eğitim vereceğim.3.sınıf ZEP planına acilen İhtiyacım var.Okulda ki arkadaşlara danıştım kimsenin pek bir bilgisi yok..Bu konuda yardımcı olursanız çok memnun olurum .Teşekkur ederim..

 • demirel

  Değerli hocam, 3.sınıf üstün zekalı bir öğrenciye destek eğitim vereceğim.3.sınıf ZEP planina acilen İhtiyacım var.Okuldaki arkadaşlara danıştım ama kimsenin pek bir bilgisi yok bu konuda.Yardımcı olursanız çok memnun olurum .Tesekkurler...

 • sevda yaman

  merhabalar 5. sınıf üstün yetenekli öğrencim var rehber öğretmenim . bununla ilgili bep plan ve etkinlik örneklerine ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim

 • Ebru Ögretmen

  5. Sınıf Türkçe dersi için zep e ve dokumanlara ihtiyacim var. Elinizde varsa gönderirseniz sevinirim

 • HATİCE AVAN

  Merhaba,3.sınıf öğretmeniyim.2 tane üstün yetenekli öğrencim var ve bu konuda yardıma ihtiyacım var.BEP Planı hazırlamam gerekiyor.Bu panları hazırlamam için örnek dökümanlara ihtiyacım var.Gönderebilirseniz çok memnun olurum.İlginiz ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim

 • samet

  merhabalar, ikinci sınıf bilsemli öğrencim var. Onun için BEP hazırlamam gerekli. Yardımcı olabilir misiniz?

 • gulefsan

  iyi günler dilerim. 2. sınıf öğretmeniyim 2 tane bilsemi kazanan öğrencime destek odasında ders vereceğim .Bana bu öğrenciler ile ne gibi çalışmalar yapacağıma dair bilgi ve örnek plan verirseniz çok sevinirimAyrıca .elinizde bununla ilgili döküman varsa gönderebilir misiniz?

 • lektan

  3. sınıf zep e ihtiyacım var ,çok acil yollayabilirseniz sevinirim.

 • mustafa

  3. sınıf üstün yetenekli öğrencim var. plan ve dökuman konusunda yardımcı olursanız sevinirim

 • daisy

  Merhaba, benim üstün zekalı raporu olan 6,sınıf öğrencim var ve O'nunla destek eğitim odasında da ders yapacağız. İngilizce dersi için destek eğitiminde uygulanabilecek plan ya da kullanılabilecek döküman anlamında yardımcı olur musunuz?

 • ŞAHİN

  MERHABA.3. SINIF ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİM İÇİN BEP ÖRNEĞİNE İHTİYACIM VAR. PAYLAŞIRSANIZ SEVİNİRİM.

 • Cancell

  merhabalar, 6. sınıf üstün zekalı olan bir kaynaştırma öğrencim var. 6. sınıf zep e ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler

 • Nurgül DOĞAN AYDIN

  Değerli hocam, 3.sınıf üstün zekalı öğrencime destek eğitim vereceğim.3.sınıf ZEP ÖRNEĞİNE İhtiyacım var.Paylaşabilirseniz çok sevinirim.Sevgiler.

 • Turan

  İyi günler üstün yetenekli 3. sınıf bir öğrencimiz var. Fakat üstün yetenekli öğrenciler için doküman ve plan örneği bulmak çok zor. Örnek plan ve etkinliklere ihtiyacımız var. Yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.

 • aylin

  2. ve 3. sınıf üstün yetenekli öğrenci için bireyselleştirilmiş eğitim planı örneği gönderebilirseniz sevinirim. 3. sınıfta okuyan öğrenciye aynı zamanda destek eğitim de vereceğim. Şimdiden teşekkürler.

 • Pertelote

  İyi günler. 6. Sınıf üstün yetenekli öğrencim var ve İngilizce zep planına ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.

 • F.567

  4. Sınıf üstün yetenekli bir öğrencim var.Lütfen türkçe ve matematik zep planı ve etkinlikerlni gönderirmisiniz.Şimdiden teşekkürler.

 • serap murat

  5. sınıf öğrencim için ZEP ihtiyacım var yardımcı olur musunuz

 • Gizem

  Merhaba 6 sınıfa giden ram tarafından üstün zekalı tanısı konulan öğrencim var. Fen Matematik Türkçe yıllık plana ihtiyacım var. Yardımlarından dolayı şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar...

 • matematikbenimdünyam

  5.sınıf üstün yetenekli öğrenci için matematik ile ilgili plan,döküman ve etkinliklerine ihtiyacım var.Yardımcı olursanız sevinirim

 • Aynur Şirin

  Merhabalar 4.sınıf özel yetenekli öğrencim var ..Destek odası için bep plana ihtiyacım var yardımcı olur musunuz.?Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim.İyi çalışmalar

 • cilveloym

  6.sınıf sosyal bilgiler üstün yetenekli BEP planına ve etkinliklere ihtiyacım var rica etsem gönderebilir misiniz

 • şerife baydar

  5.sınıf bütün desler zep planına ihtiyaçım var .gönderirseniz sevinirim

 • şerife baydar

  Fatih bey Merhaba üstün yetenekli 5.sınıf öğrencim için planlara ihtiyacım var gönderirseniz sevinirim.

 • Canan Güney Mürsel

  Merhaba, 2., 3. ve 4.sınıfta okuyan, Bilsem Genel Yetenek grubuna devam etmekte olan öğrenci grubu için ZEP planı örneklerine ihtiyacım var, gönderebilirseniz sevinirim.

 • Burcu

  2. Sınıfa geçen öğrencim için özel yetenekli birey tanısı kondu ancak genel olarak çok fazla dokümana ulaşamıyorum. Açıkçası net olarakta nasıl bir şey hazırlamam gerektiğini bilemiyorum. Bu konu ile ilgili bep dosyası taslağı Word olarak gönderme şansınız var mı? Şimdiden teşekkür ederim.

 • ayşe

  iyi günler. 2. ve 6. sınıflarda üstün zekalı 2 öğrencim için zep planına ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim.

 • Huriye Kabukçu

  İyi günler genel yetenekler alanında üstün yetenekli 4. Sınıf öğrencim için zep örneğine ihtiyacim var. Fikir edinmek amaçlı. Yardımcı olur musunuz?

 • AYSE

  Merhabalar çalıştığım okulda 5. sınıf öğrencisi üstün yetenekli bir öğrenci var onun için programa ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.

 • deniz

  Merhabalar 5.sınıf üstün yetenekli öğrencim var raporu ikinci dönem geldi bütün derslerden zep planına ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim

 • mşs

  merhaba.3.sınıf üstün zekalı öğrencim için plan istiyorum..şimdiden teşekkür ederim.

 • Elif Ç.

  Merhaba.Ben İngilizce öğretmeniyim.Ortaokulda çalışıyorum.6.sınıfa giden 1 tane üstün yetenekli öğrencim var.Ona birebir destek eğitimi vereceğim. Sizden İngilizce zep planı rica ediyorum.Teşekkür ederim.

 • Ceyda

  Merhaba iyi günler Ben Bursa İnegöl' de görev yapıyorum. Destek eğitim veriyorum. 3. sınıfta, üstün zekalı bir öğrencim var. bana Türkçe ve Matematik bep ve zep planları lazım. Yardımcı olduğunuz için şimdiden teşekkürler.

 • MEHMET

  iyi akşamlar 2. sınıf öğretmeniyim üstün yetenekli öğrencim var. BEB PLAN ÖRNEKLERİ GÖNDEREBİLİR MİSİNİZ?

 • 1.sınıf öğretmeniyim

  iyi çalışmalar. 1. sınıf öğretmeniyim. sınıfımda %26 dil ve konuşma güçlüğü olan öğrencim ve bir de üstün yetenekli bir öğrencim var. Örnek BEP ve gerekli dokümanları benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Şimdiden teşekkürler

 • mengu

  3. sınıf 4. sınıf ve 5. sınıf ögrencileri için görsel sanatlar dersı zep planı ihtiyacım var.raporlarımızın nasıl olması gerektiği hakkında da bilgilendirirseniz sevinirim.

 • 1453

  Merhaba , acil olarak üstün zekalı ilkokul 4.sınıf bir öğrenciye göre Türkçe,matematik,fen bilimleri ve sosyal bilgiler için BEP planına ihtiyacım var. yardımcı olur musunuz?

 • baran

  Merhaba 5.sınıfa giden ramdan onaylı üstün zekalı bir öğrencim var. Örnek bep raporuna ihtiyacım var yardımcı olursanız çok sevinirim

 • Hatice

  Merhabalar,3. sınıf üstün yetenekli öğrenciler için böp örneğine ihtiyacım var, rica etsem örnek gönderebilir misiniz? Bilgiler için teşekkürler..

 • kardelen

  1. sınıf öğretmeniyim. sınıfımda Ram raporlu üstün zekalı öğrencim var. bep planı hazırlamam lazım .. yardımcı olursanız sevinirim.

 • PINAR POLAT

  İYİ GÜNLER. 6.SINIFTA OKUYAN 3 TANE RAMDAN RAPORLU ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİM VAR. ÖĞRENCİLERİM İÇİN HAZIRLAMAM GEREKEN İNGİLİZCDE DERSİ ZEP PLANI VE DÖKÜMAN İHTİYACIM VAR. YARDIMCI OLABİLİR MİSİNİZ?

 • karde4len

  merhabalar. 1. sınıf öğretmeniyim. ram tarındfan onaylı üstün zekalı öğrencim var. bep palnı hazırlamam lazım. yardımcı olur musunuz

 • mayni

  merhabalar ben ingilizce öğretmeniyim .üstün yetenekli 7.sınıf öğrencimin ingilizce dersi için plana ihtiyacım var yardımcı olur musunuz?

 • Yalçın Yurt

  4. sınıfta üstün zekalı bir öğrencim için matematik, fen bilimleri, sosyal ve türkçe dersleri için bep planına ihtiyacım var. ilginize şimdiden teşekkürler.

 • Birkan

  Merhaba, 4.sınıf ingilizce dersi için bep nasıl bulabilirim acaba? Teşekkur ederim.

 • Birkan

  Merhaba. 4. sınıfta üstün yetenekli öğrencim için ingilizce bep nasıl bulabilirim. Teşekkürler.

 • hakan öğretmen

  Destek odada 4. ve 2. sınıfa devam eden iki üstün yetenekli öğrenci ile çalışmaya başladım. Plana ihtiyacım var.

 • RKYŞHN

  iyi günler 4. sınıf üstün zekalı öğrencim için matematik ,fen bilimleri ,Türkçe ve bep dokümanlarına ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.

 • mt

  Merhabalar. İlkokul üstün 1. sınıfta üstün yetenekli öğrencim var. Bep planı veyahut etkinlik dökümanları gönderirseniz sevinirim

 • bnbu

  merhabalar, 4.sınıf üstün yetenekli öğrenci için fen bilimleri ve matematik için zep planına ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim.

 • ayseberra

  4.SINIF ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİM İÇİN TÜRKÇE,MATEMATİK ,FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLGİLER BEP NINA ACİL İHTİYACIM VAR.UZUN VE KISA DÖNEMLİ AMAÇLARI VE TARİHLER OLMALI.LÜTFENNNN.İNTERNETTEN BUNUNLA İLGİLİ GÜZEL PLANLAR BULAMADIM.

 • Burcu87

  iyi günler dilerim. 2. sınıf öğretmeniyim 1 tane üstün yetenekli öğrencim var bep hazırklamakta cok zorlandım.Elinizde bununla ilgili döküman varsa gönderebilir misiniz?

 • Hayır. Rumuz: Rehberlik

  4. sınıf genel yetenek alanda üstün zekalı tanısı konulan bir öğrencim için matematik, fen bilimleri ve türkçe dersleri için zep planına ihtiyacım var. yardımcı olursanız minnettar olurum.

 • özgür olcay

  iyi akşamlar 4. sınıf üstün yetenekli öğrencim için türkçe ,matematik ,fen ,biilimleri zep ve -etkinliklerine ihtiyacım var yardımcı olun lütfen.

 • TUNARDA

  Merhaba benim de 7. ve 8. sınıf üstün yetenekli öğrencilerim için fen etkinliklerine ihtiyacım var internetten bir şey bulamadım bana da fen ile ilgili etkinlikler zep gibi dökümanlar gönderebilir misiniz. Şimdiden teşekkür ederim.

 • ÖZGÜR OLCAY

  üstün yetenekli bir 4 sınıf öğrencim için türkçe matematik etkinlik, plan ve evraklara ihtiyacım var yardımcı olursanız sevinirim.

 • lalöğretmen

  merhaba .Ben de sınıf öğretmeniyim .Destek eğitim odasında 3. sınıf öğrencisi üstün zekalı öğrencime etkinlik araştırması yapıyorum .Benimle de her türlü etkinlik, çalışma örneği paylaşır mısınız ?

 • derin mat

  Merhabalar. ustun yetenekli bir 5.sınıf öğrencisi için matematik alanında destek eğitim açacagım. Varsa elinizdeki yıllık plan etkinlik vb. dökümanlardan yararlanmak isterim. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Gülsün

  2.sınıf seviyesinde üstün yetenekli olduğu belgelenmiş, yakışıklı bir öğrencim var.Şimdiye kadar eğitilebilir raporlu öğrencilerim için BEP hazırladım.şimdi Nasıl yapacağımı bilmiyorum. 2. Ve 3. Sınıf planı paylaşırsanız çok yardımcı olursunuz. Teşekkür ederim.

 • srp

  İyi akşamlar 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için Zenginleştirilmiş Eğitim Planı arıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • merve öğretmen

  6. Sınıfta üstün yetenekli öğrencim için matematik zep , etkinlik örneklerine ve dökümana ihtiyacim var .bir de 6. sınıf yetersizliği olan öğrencim için bep e ve dökümana ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim. şimdiden teşekkürler.

 • srp

  İyi akşamlar 6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi için Zenginleştirilmiş Eğitim Planına ihtiyacım var. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • m.z.a

  İyi günler. 4. sınıf üstün zekalı öğrencim için ZEP hazırlamam gerekiyor. Yardımınız için şimdiden teşekkürler.

 • elfokr

  3. sınıfta üstün yetenekli öğrencimiz var. döküman bulmakta zorlanıyoruz. yardımcı olursanız seviniriz.

 • hümeyra

  merhaba iyi günler üstün yetenekli bir öğrencim var 6. sınıf Türkçe için dokümanlara ihtiyacım var ilk defa böyle bir öğrencim oldu yardımcı olursanız çok memnun olurum şimdiden teşekkürler.öğrenci

 • arsinoe

  iyi çalışmalar. Sınıf öğretmeniyim ve 2.sınıf üstün yetenekli ardımcı olur musuubir öğrencime plan hazırlamaya çalışıyorum ve zorlanıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

 • Neslihan

  Merhaba. 4.sinfta 7 tane üstün yetenekli öğrencim var. Destek eğitim sınıfı ogretmeniyim.4.sinif mayis ve haziran aylari için fen, turkce ve matematik dersleri zep etkinliklerine ihtiyacım var.kimse vermiyor.bilsem lerden bile yardım alamadim.varsa örnek etkinlik gönderirseniz çok sevinirim.teşekkür ederim

  Neslihaaaaaaan

 • ERDAL KELEBEK

  İyi günler 5. sınıf ustun zekalı bır oğrencımız var fen bılımlerı ve dıger derslerın zep planları gönderebılır mısınız, ilginiz için çok teşekkür ederim

 • fenci

  iyi günler benimde 5 ve 6. sınıf için matematik ve fen alanında üstün yetenekli öğrencilerim için dökümanlara ihtiyacım var gönderebilir misiniz

 • befer

  3. sınıf öğrencim için destek odasında eğitime başlıyorum ve plana ihtiyacım v ar. Yardımcı olur musunuz? İşlenişte bir üst seviye ders mi işlemeliyim yoksa proje mi yapmalıyız sürekli..

 • Berna öğretmen

  6. Sınıf üstün yetenekli öğrencim için dökümanlara ihtiyacım var.Fen bilimleri dersinden BEP yapmam gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim...

 • Berna öğretmen

  6. Sınıf üstün yetenekli öğrencim için dökümanlara ihtiyacım var.Fen bilimleri dersinden BEP yapmam gerekiyor.Yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim...

 • aysevural

  Hocam 1.sinif ustun yetenekli bir öğrenciye destek eğitimi vereceğim bunun için hep örneği varsa gonderebilirmisiniz.ayrıca müfredat destekli mi gitmeliyiz.tesekkurler

 • elfkn

  aa37 Hocam benim de sizin gibi İlkokul 1. sınıf ta üstün yetenekli bir öğrencim var BEP planı hazırlamakta zorlanıyorum yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden teşekkürler .

 • sosyalbadem

  5. sınıf ve 6.sınıf zep ve bep planları ve etkinlikleri bulamıyorum. yardımcı olursanız sevinirim. Şimdiden çok teşekkür ederim.

 • gül

  merhabalar .4.sınıf üstün yetenekli öğrenci için bep planına ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim.

 • ATARLI

  iyi günler benim 5 ve 6.sınıf üstün yetenekli öğrencim var bunun için fen bilimleri ile ilgili dökümanları gönderebilirmisiniz

 • fatma nur

  merhaba 4.sınıf üstn zekalı öğrenci için bep e ihtiyacım var yardımcı olur musunuz

 • aa37

  benim ilkokul üstün yetenekli ilkokul 1. sınıf öğrencim var 1. sınıf için bep planı ve döküman gönderirseniz sevinirimö

 • Sinan BAŞBOLAT

  bir ortaokulda görev yapmaktayım.5-6-7 sınıfa giden üstün yetenekli öğrencilerim için bep plan örneklerine ihtiyacım var.İlginize şimdiden teşekkür ederim.

 • beste

  İyi günler, 3. ve 4. sınıftaki üstün yetenekli öğrencilerim için BEP e dair örnek dokümanlara ihtiyacım var. İlginiz için şimdiden teşekkür ederim. İyi çalışmalar...

 • lidya

  merhabalar üstün zekalı 2 öğrencime zeka oyunları dersi vereceğim ama nereden başlayacağım hangi formları dolduracağım, takibini nasıl yapacağımla ilgili elimde hiçbir kaynak yok bana bu konuda yardımcı olursanız çook sevinirim

 • Cuma SAĞLAM

  4. sınıf görsel alanda üstün zekalı tanısı konulan bir öğrencim için matematik, fen bilimleri ve türkçe dersleri için zep planına ihtiyacım var. yardımcı olursanız minnettar olurum.

 • anonim

  İyi günler.İstanbul da bakanlık tarafından açılan üstün yeteneklillerin eğitici eğitimi seminerine katıldım.Görevli bulunduğum ilde bu konu ile ilgili öğretmen arkadaşlara seminer vermem istendi.Elinizde slaytlar veya dökümanlar varsa gönderirseniz memnun olurum .

 • Mehmet T

  6. sınıfta üstün yetenekli öğrencim var. örnek bep vb. dokümanlara ihtiyacım var. yardımcı olursanız sevinirim. iyi çalışmalar.

 • mehmet enin yıldıztekin

  hocam üstün yetenekli 4 öğrencim var.2 9.sınıf ve 2 10.sınıf matematik yıllık plan varsa istiyorum size zahmet

 • sıla

  iyi günler ben bu hafta sonu bilim sanat merkezi öğretmen alım mulakatına gidecegim elinizde üstün yetenekli öğrencilerle ilgili ve bilim sanat merkezinin işleyişi ile ilgili döküman varsa bana gönderebilirmisiniz. şimdiden teşekkürler

 • fatih

  Duyarlılığınız beni çok memnun etti, özelden ilettiğiniz dökümanlar için çok teşekkür ederim antalyaozelegitim..

 • fatih

  Değerli bilgiler var ama korumalı sanırım madem kullanılmasını istemiyorsunuz paylaşmanıza ne lüzum var..

  Fatih Bey, Merhaba, Siteden bilgi kopyalanmamasi ile ilgili durum sadece google için geçici yapılan bir durum. Bununla ilgili olarak siteden doküman istenildiğinde mail ile hemen dokümanları yolluyoruz. Sizde istediğiniz dokümanları yazarsanız, size word, pdf olarak mail ile hemen iletiriz. Iyi çalışmalar.

Yorum Bırakın