Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Risperidon Kullanımı:Olgu Sunumu (Dr.Mücahit Öztürk,Dr.Kemal Sayar,Dr.Ümran Tüzün)

Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda Risperidon Kullanımı: Olgu Sunumu

Dr. Mücahit Öztürk1, Dr. Kemal Sayar2, Dr. Ümran Tüzün3

 

 

1 Çocuk Psikiyatrisi Uzmanı, 2 Psikiyatri Uzmanı, Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği 3 Doç.Dr., İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi A.B.D

Klinik Psikofarmokoloji Bülteni 2000;10: 51-55.

 

ÖZET:

ASPERGER BOZUKLU⁄U OLAN ÇOCUKLARDA R‹SPER‹DON KULLANIMI: OLGU SUNUMU Asperger Bozuklu¤u'nun temel özelli¤i, toplumsal etkileflimlerde fliddetli derecede ve kal›c› bozulmalar›n olmas›, kiflinin gerek ilgi ve etkinliklerinin gerekse davran›fllar›n›n s›n›rl› bir geliflim göstermesi ve tekrarlay›c› örüntüye sahip olmas›d›r. Farmakoterapi ile çocuk ve adolesanlarda otizm ve otistik spektrum hastal› klar›n›n baz› belirtilerinin yok edildi¤i bilinmektedir. Bu amaçla tedavide en s›k kullan›lan ilaçlar nöroleptiklerdir. Risperidon, güçlü serotonin ve dopamin antogonisti olan atipik bir antipisikotiktir ve çocuk ve adolesanlarda da psikoz tedavilerinde kullan› lmaya bafllanm›flt›r. Bu yaz›da Asperger Bozuklu¤u tan›s› koydu¤ umuz dört olguda risperidonun etkinli¤ini tart›flmak istiyoruz. Risperidon tedavisi sonras›nda olgular›n hepsinde sosyal uyumda belirgin art›fl gözlenmifltir. Afl›r› hareketlilik, sinirlilik, irritabilite, gibi spesifik olmayan belirtiler yan›nda iletiflim güçlü- ¤ü ve yafl›tlar›yla birlikte olamama gibi Asperger Bozuklu¤una spesifik belirtilerde de önemli ölçüde iyileflme ortaya ç›km›flt›r. Anahtar sözcükler: risperidon, asperger sendromu, farmakoterapi, otistik bozukluklar

 

MAKALENİN TAMAMINI İNCELEMEK  İÇİN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ UYGULAMAYA TIKLAYINIZ

 

 

Yorumlar

Yorum Bırakın